وقيحان با هوش

با اين طور رد صلاحيت كردن، علاوه بر تلاش براي ابراز وجود مجدد همه راه را براي اعتراض گروه هاي ديگر انديش (مثل نهضت آزادي و ... ) نيز بستند.
همون جريان هميشگي باتوم و .. است!
اول باتوم را فرو مي كني، بعد كه آخ و اوخ ها بلند شد درش مي آري و .. ات را فرو مي كني. مطمين باش خواهند گفت: آخششششش !!!

هیچ نظری موجود نیست: