اين روزا...

اوضاع: خرابه.
حالم: خوب نيست.
كارم: دوستش ندارم.
پول: ندارم.
ماشين: ديگه ندارم.
وقت: اصلاً ندارم.
دوست: نمي‌دونم چندتاشون موندن.
دوستم: نمي‌دونم چقدر دارن.
عكس: خيلي مي‌گيرم.
گريه: هفته‌اي يكي دو بار، هربار يك تا سه دقيقه.
اميد: ندارم.
آينده: نداريم.
خارج: نمي‌رم. نمي‌خوام كه برم.
آلماني: مي‌خونم.
مطالعه: ندارم.
كنسرت: مي‌رم.
خواب: زياد مي‌بينم.
سيگار: نمي‌كشم.
مشروب: عاليه.
بقيه چيزها: مدتهاست كه تعطيله.
عشق: ندارم.
خشم: پرم ازش.
نفرت: ندارم.
حرص: زياد مي‌خورم.
اوضاع: هنوز خرابه.

هیچ نظری موجود نیست: