ما vs اونا

يه كارائي رو، اونا كه مي‌كنن، مي‌شن مرد، ما كه مي‌كنيم، مي‌شيم نامرد.
يه چيزهائي رو، اونا كه بخوان، مي‌شنون چشم، ما اصلاً ... نمي‌كنيم حرفش رو بزنيم.
يه درخواستهائي رو، اونا كه مطرح كنند مي‌شه شجاعانه، ما كه مطرح كنيم مي‌شيم ترسو!

يه حرفهائي رو، اونا كه مي‌گن، ميشه "شعر"، ما كه مي‌گيم، ميشه "... شعر"!

هیچ نظری موجود نیست: