فتبارك الله احسن الخالقين

اين جمله رو خدا نه وقتي كه انسان رو خلق مي‌كنه، بلكه وقتي "زن" رو مي‌آفرينه به خودش مي‌گه!
از اين بابت مطمئنم.

هیچ نظری موجود نیست: