تنها تر از تبريز

خب تنها هستم
تنها تر از هميشه
حتي تنها تر از تبريز
ا‌ين يعني فرصتي براي فكر كردن و شناخت خود
زماني كه بايد به انتظار بمانم
البته در تنهايي
و
چه بسا در همين زمان مهم ترين تصميم زندگيم را بگيرم
دريابيد مرا
تا زمان بيش از اين به بطالت سپري نشده!

هیچ نظری موجود نیست: