فرهاد

يکي از آن موجودات جالبي است که من دوستش دارم. هرچند نه برايش e-mail زده ام (به جز يک بار همون اوايل که رفته بود) نه برايم e-mail مي زند (به جز يک بار همون اوايل که رفته بود).
انسان باهوشي که همواره لبخند بر لب دارد و آماده است تا پا به پاي لودگي هايت بيايد. يک دخترباز واقعي. کسي که شب تا صبح تلفني حرف مي زند و به موقع حسابي .. ولي دل نمي بندد!
از آن تيپ پسرهايي است که هر دختري عاشقش مي شود و با اينکه مي داند در نهايت دودر خواهد شد باز هم عنان اختيار از کف مي دهد و ...
دهنتان آب نيفتد خانم هاي عزيزي که در ايران زندگي مي کنيد!
فرهاد مدتي است که به آمريکا رفته!!
آخ چه ضايع کردم! بيشتر دهنتون آب افتاد؟
e-mail اش رو مي فروشم
دو نقطه دي

هیچ نظری موجود نیست: