آفرينش

و خدا فرمود تا شيطان آتشي بيافريند از جنس عشق و آنگاه فرشتگان را فرمود تا خاك را در آتش بگدازند و سپس از روح خود در آن دميد تا درد آتش را التيام بخشد.
آنگاه تمامي فرشتگان را فرمود تا به انسان سجده كنند و شيطان را امر كرد تا شعله‌ي اين آتش خاموش كند.

و شيطان فرمانش را سر باز زد تا آتش عشق تا ابد شعله‌ور گردد...

هیچ نظری موجود نیست: