سلام

ايستادگي و پافشاري بر روي آنچه صحيح مي پنداريش علي رغم فشارهاي بيروني شجاعت است.
لبخند زدن براي روحيه بخشيدن به ديگران در حالي كه از درون فرو ريخته اي يعني مقاومت.
اراده يعني انجام مكرر آنچه در ته قلبت درست مي پنداري
غمخواري يعني خوب گوش كني و بيش از آنچه انتظار مي رود انجام دهي تا زندگي را براي هم نوعي كمي قابل تحمل تر كني.
كمك كردن به يك دوست هنگامي كه نيازمند توست، بدون توجه به اينكه چه هزينه اي در بر دارد، وظيفه شناسي است.
بخشيدن بدون توقع ، و بدست نياوردن چيزي در ازاي بخشيدن بلوغ و از خود گذشتگي است.
اعتماد به نفس يعني گردن به غرور بر افراشتن و انتخاب بهترين گزينه براي بودن در هنگامي كه زندگي مي خواهد تو را به زانو در آورد و اطمينان از اينكه زندگي را به زانو در خواهي آورد.
تنها پاسخ صحيح به مشكلات زندگي تو در درون توست.

تحريف و تهيه از گلدون


هیچ نظری موجود نیست: