؟

ز چه رو غمگيني؟
- از دست تو
ز چه رو افسرده اي
- از دست تو
ز چه رو آواره اي
- از دست تو
ز چه رو تنهايي
- از دست تو
ز چه رو اندوهگيني؟
- از دست تو
زچه رو بي حوصله اي؟
- از دست تو
اه بسه ديگه خسته شدم
- از دست تو
از دست من؟
- از دست تو
حالت خوبه؟
- از دست تو
از دست تو
- از دست تو
از پاي تو
- از دست تو
از سر تو
- از دست تو
از موي تو
- از دست تو
از ريش تو
- از دست تو
با با بي خيال
- از دست تو
چقدر بي كاري
- از دست تو
كفش هاتو از كجا خريدي؟
- از دست تو
ريدي بابا
- از دست تو
من رفتم
- از دست تو
تو هم مي آي
- از دست تو
..
بنگ

هیچ نظری موجود نیست: