تجربه

مي گويند پدر علم است. اما من معتقدم خيلي بيش از اينها ارزش دارد. هيچ علمي به يقين نمي رسد مگر اينكه تجربه شده باشد. و اين نكته بسيار مهم است.
اين موضوع را براي علم هاي مختلف بيازماييد.
براي پزشكان وقتي مي بينند عدم مصرف به موقع آنتي بيوتيك باعث عدم بهبود عفونت شده است.
براي مهندسان وقتي مي بينند اغماض از تنش هاي مكانيكي در تحليل بارگذاري باعث تخريب سازه شده است.
و براي روانشناسان وقتي مي بينند عدم رعايت احترام باعث تخريب روابط شده است.

نكته مهم تر اين كه تجربه بيش از حد يك موضوع، عاقلانه نيست. پس بايد به خاطر سپرد كه در هنگام عفونت آنتي بيوتيك لازم است و در هنگام ساختن تحليل صحيح و در هنگام برقراري ارتباط احترام.

كسي كو نياموخت زآموزگار
بياموزدش گردش روزگار

هیچ نظری موجود نیست: