به عرايض:

الا اي آنكه چشم قيچ داري
توالي در ره تقرير داري

مكن ريفرش كه ما هم بس نموديم
نبودش هيچ سود و ول نموديم

كنون چون گشته اي دو سال و نه روز
برو ديپلم بگير DVD بفروز!*

دگر حرفي نمانده جز كه اينك
بخواهم من برايت كلي عينك

كه گرداند دو چشمت صاف و گلگون
عرايض باشد اندر ليست گلدون

* بفروز= نگاه كن ، تماشا كن .در اين بيت صنعت تلميح به كار رفته و اشاره به اين واقعه مهم تاريخي دارد كه: VCD مي بينيد؟ اشتباه مي كنيد. DVD ببينيد.

هیچ نظری موجود نیست: