.. و من يك مدتي نبودم
1- هرچند دير گفتنش لطفي نداره ولي از نگفتنش بهتره: نوروز مبارك
2- درگيري ذهني من به اوج خودش رسيده بود. يه نفر گفت بايد زن بگيري!
3- هميشه مي شه دوباره شروع كرد.
4- زندگي يك هديه است. آن را بايد پذيرفت.

به اميد روزهاي پربار براي همگي مان

هیچ نظری موجود نیست: