از از سر

چند وقت شد؟ يك ماه؟ شايد بيشتر.
دلم براي نوشتن تنگ شد. دلم براي گاو، تنگ شد، حتي سوخت.
گاو و گلدون در حال تغييرند. نقابمان، مدتهاست كه برداشته شده است. اينجا بايد كمي تغيير كند.
ولي من بايد بنويسم. مي‌نويسم.

هیچ نظری موجود نیست: