و.. با حالتی گستاخانه پرسید:
از شرکت بگو... از شرکت!
پاسخی نشنید! ولی می دانست که او روزی ازکار در همه شرکت های دنیا استعفا خواهد داد!

هیچ نظری موجود نیست: