و آنگاه گفت كه با من از خانه بگو.. از خانه
پاسخ داد:
خانه جاي آرامش است.. من مي روم.

هیچ نظری موجود نیست: