و .. آنگاه پرسيد كه قانون را چه گويي؟
شنيد:
قوانين را به درستي بشناس و بعضي هايشان را به درستي بشكن

هیچ نظری موجود نیست: