هيجان زده شدم.
هم خوشحال هم ...
ناراحت كه نه
نگران
نگران از عدم سنخيتشون
خيلي جالبه كه من كه هميشه به اصالت عشق اعتقاد داشتم تو اين مورد انقدر محافظه كار شدم
انقدر محافظه كارانه فكر كردم كه حتي به احساس خودم كه با كمال اطمينان بيانش كرده بودم هم شك كردم.
خوشبختانه آدم وقتي با صداي خودش يه تعهدي رو مي شنوه ... نه خيلي هم ربطي نداره! داره؟

هیچ نظری موجود نیست: