پرواز پريشان من

پرواز پريشانم را نمي پسندي
با من پرواز مكن
چند روزي تنهايم بگذار
خوب بينديش و به يقين هاي كوچك سبزت فكر كن
و
آنگاه بازگرد
بال هايت را تا مي تواني بگشاي و پرواز بلند و با شكوهي را آغاز كن
من به آرامش و بلندپروازيت نيازمندم

هیچ نظری موجود نیست: