خوشحال نیستید؟ متن زیر را نقد کنید تا خوشحال شوید

آدم خوشحال آدمی است که به لحاظ روحی و جسمی سالم است و نیازهای اولیه زندگی را دارد و کسی یا چیزی را دوست می دارد.

توضیح:
شرایط اوایه زندگی عبارتند از:خوراک، پوشاک، روابط اجتماعی صحیح، امنیت، مسکن و آزادی.

خوراک: یعنی مواد خوردنی سالم به صورتی که خوردن آن تمام نیازهای فیزیکی را مرتفع سازد و لذت بخش هم باشد. تنوع در این زمینه باعث شادی بیشتر آدم می شود.

پوشاک: چیزی است که تن آدم را از سرما و گرما و آفتاب و باد و خاک و برف و باران محفوظ بدارد. خوشحالی آدم در این است که پوشاک او را زیباتر سازد.

روابط اجتماعی صحیح: یعنی امکان برقراری ارتباط با بقیه آدم ها به نحوی که تبادل صحیح منظور و عواطف صورت پذیرد بدون اینکه حریم خصوصی طرفین مورد تعارض قرار گیرد.

امنیت: حالتی است که در آن آدم سالم، نگرانی آسیب دیدن و از دست دادن سلامت و سایر شرایط زندگی اولیه را ندارد.

مسکن: سرپناهی است که آدم می تواند به هنگام نیاز به تنهایی و یا خلوت با عزیزانش از ان استفاده کند بدون اینکه مجبور باشد از کسی اجازه بگیرد.

آزادی: آدم بتواند هر تصمیمی که خواست بگیرد و اجرا کند بدون اینکه به کسی آسیب برساند.

آدم ها برای شادی بیشتر علاوه بر شرایط فوق نیازمند کسی یا چیزی هستند که دوستش بدارند.

گلدون از نظر روحی و جسمی خود را سالم می داند. خوراک و پوشاک و روابط اجتماعی صحیح دارد و تا حدودی نیز امنیت و مسکن و ازادی! کسانی را دارد که دوستشان بدارد و همچنین کارهایی که دوست دارد انجام دهد. گلدون حدودا 85% خوشحال است.

متشکرم

هیچ نظری موجود نیست: