جنگ

چه همه كارت دعوت هر روز به دستم مي‌رسد. دعوت به جنگ. همه‌شان با متن‌هاي دلفريب.
آخرش نتيجه مي‌گيري دعوت به زندگي است، اين دعوت به جنگ! نتيجه‌اي كه سالها پيش گرفتي.
OK! خوب! باشه! مي‌جنگي. آنقدر كه جنگيدن جزئي از وجودت مي‌شود. آنقدر كه جنگيدن جزء عادت‌هايت مي‌شود. آنقدر كه اصلاً خودت جنگيدن را به ديگران درس مي‌دهي... .
دعوت به جنگ به بهانه كار. دعوت به جنگ به بهانه پول.
و آخر سر دعوت به جنگ براي آرامش! دعوت به جنگ براي رابطه! رابطه‌اي كه فلسفه‌اش نجنگيدن است.
تو را به خدا تو ديگر مرا به جنگ دعوت نكن.

هیچ نظری موجود نیست: