سال 83

سال گذشته را دوست داشتم. سال مسافرت هاي دوست داشتني و كارهاي بزرگ. سال از بين بردن ترديد و سال شروع دوباره مهرباني. مهرباني عاقلانه و ...
مسافرت ها با شيراز شروع شد. يزد، بندرعباس، بوشهر، سيرجان، عسلويه، اردكان و ميبد نيز در همين سال كشف شدند. به علاوه كولون و ...
برخي شهرها و كشور هاي ديگري نيز دوباره كشف شدند.
سال هشتاد و سه همچنين سال تصميم هاي خوب نيز بود. تصميم هايي كه زندگي را شيرين تر خواهد كرد.
آرزو دارم در سال هشتاد و چهار سفر هاي خوب ادامه پيدا كنند. در كنار كساني كه دوستشان دارم و دوستم دارند.

اما...
با همه اين خوبي ها بدي هايي نيز داشت.
بدي هايي كه نمي گويم تا فراموش شوند و با سال كهنه آنقدر كهنه شوند كه نخ نما شدنشان را ببينم و با خوبي هاي نو جايگزينشان كنم.
خداوند به همه مان روحيه بزرگي عطا كند تا انسان هاي كوچك را درك كنيم و كمكشان كنيم كه بزرگ شوند.
سال 1384 سال سلامت و شادي خواهد بود و سال به بار نشستن تصميم ها. سالي كه به همراه خود تصميم هاي بزرگ تري خواهد داشت. اين آرزوي من است در سال جديد براي همه.


دوستتان دارم
نوروز مبارك

هیچ نظری موجود نیست: