Seduce

با نگاهش مرد را فرا می خوانَد.
نگاهی خواهنده.
چشمانش مملو از شهوتی آتشینند. چشمان مرد، خیره ی نگاه سِحر کننده اش شده اند. نمی تواند حرکت کند.
زن می چرخد و دوباره بر می گردد. دست مرد را که می گیرد، ناخنهای بلندش به مچ دست مرد فرو می روند. مرد را اندکی می کشد و دستش را آرام رها می کند. ناخنهایش آرام بر پوست مرد کشیده می شوند و سپس دستش جدا شده در هوا با ملایمت می چرخند.
حرکت موزون دستهایش را، بدنش موج وار ادامه می دهد.
چشمان مرد، حرکات زیبای موج گونه ی بدنش را دنبال می کنند و بدنش ناشیانه آن را همراهی می کند.
انگشتهای بلند زن در هوا پیچ می خورند. چشمانش، تنها چشمان مرد را نگاه می کنند.
دندانهایش را به هم می فشارد.
پاشنه های نازکش بر روی نوک زنانه ی کفش هایش می گردند. هوا آغشته است به موهایش و بعد ناگاه تمام بدنش مثل سنگ می ایستند.

دستش از کنار کمرش بالا می رود. چشمانش بسته اند و ناگهان پاشنه ها موسیقی جدیدی می نوازند. نگاه وحشی اش آرام گشوده می شود. دست مرد بسویش گشوده شده است.

دستش را دوباره می گیرد و می چرخد و حرارت وجودش در آغوش مرد آرام می گیرد.

موسیقی تمام شده است. مهمان ها دست می زنند. زن و مرد بر روی صندلی هایشان می شینند. چراغهای کم سو، روشن می شوند و مهمانان به صرف شام دعوت می شوند.

هیچ نظری موجود نیست: