دلم را اينجا مي‌ذارم ، مي‌رم... بعدا مي‌ام ورش مي‌دارم ، مي‌رم. شايدم بيام ورش دارم نََرَم ولي اگه بيام ببينم انداختنش دور شاكي مي‌شم جيغ مي‌زنم.

هیچ نظری موجود نیست: