از این که وسط دانشگاه خرگوش و آهو می بینم خیلی خوشحالم
یه خرگوشه هر شب با من تو راه خوابگاه قرار داره

هیچ نظری موجود نیست: