چه اشتباهی کردم لیبل فارسی نچسبوندم رو کی بوردم! انقدر مطلب دارم بنویسم که نگو
اما اینجوری که هر حرف و دوبار یا سه بار تایپ می کنم کلی وقت می گیره

هیچ نظری موجود نیست: