همه انسان ها تا حدودی با ترس هاشون زندگی می کنند
ویکی از پر رنگ ترین این ترس ها
ترس از تنهایی است
رشد انسانها نیز در گرو هدایت صحیح این ترس هاست
با هدایت صحیح این حس
می نوان دوسنان را از دشمنان
و حتی
دوستان سره را از ناسره تشخیص داد

هیچ نظری موجود نیست: