رسم غریبی است اگر در زندگی, جز بهترین را نپذیری
اغلب آن را به چنگ خواهی آورد.
(سامرست موام)

هیچ نظری موجود نیست: