می گویند خیلی ثروتمتد است

پس چرا انقدر فقیر و بدبخت به نظر می رسد؟. چشمانش نمی خندد. موبایلش زنگ نمی خورد. خانه اش همیشه خالی است. هر چند تا دم دم های صبح بیدار است، مدت هاست طلوع خورشید را ندیده است. فکر نمی کنم حتی یادش بیاید که چه غذایی را دوست دارد. دوست دارم بدانم به چه چیز فکر می کند.

هیچ نظری موجود نیست: