هر چه بی تعصب تر، آزادتر

بعضی چیز ها از بچگی به تو دیکته می شوند و تو را محدود می کنند از آن جمله است:

نژاد
ملیت

هیچ نظری موجود نیست: