ز مشرق سر کوی، آفتابِ طلعتِ تو
اگر طلوع کند طالعم همایون است

هیچ نظری موجود نیست: