شاید هنوز باور نداریم

انتخاباتی در عراق برگزار شد و سازمان های مختلف بین المللی بر آن نظارت داشتند. در نتیجه این انتخابات، بعضی از گروه های مذهبی از بقیه ی گروه های مذهبی رای بیشتری به دست آوردند که طبیعتاً قدرتمندتر خواهند شد.
انتخابات آزاد یک گام بزرگ به سمت توسعه پایدار و واقعی است و می توان آن را به فال نیک گرفت، هرچند که تمام این قضایا توسط آمریکا و برای تامین مصالح ملی آن کشور- و صد البته انگلیس - پایه گذاری شد.

اما هنوز راه درازی در پیش است. توسعه پایدار و واقعی زمانی است که در نتیجه انتخاباتی آزاد، گروه های کاملا سیاسی و علمی، و صد البته غیر مذهبی، رای بیشتری از گروه های مذهبی به دست بیاورند و در نتیجه هیچ گروه مذهبی مجال ورود به سیاست را پیدا نکند.ملی – مذهبی برای رسیدن به " ملی " می تواند مفید باشد. تنها در این صورت می توان به پیشرفت واقعی امید زیادی داشت.

چو با تخت منبر برابر شود
همه نام بوبکر و عمر شود

زدهقان و از ترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان

نه ترک و نه دهقان نه تازی بود
سخن ها به کردار بازی بود

زیانِ کسان، از پیِ سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش


(فردوسی)

هیچ نظری موجود نیست: