می نی ژوپ با تاپ رنگی

خدا می دونسته که کی رو پسر بیافرینه و کی رو دختر. او خوشحاله که می تونه می نی ژوپ بپوشه با تاپ های رنگی و از این بابت خدا رو شکر می کنه! من خوشحالم که می تونم یکی مثل اون داشته باشم که برام می نی ژوپ بپوشه با تاپای رنگی و از این بابت خدا رو شکر می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: