و این همان عرایضی است که دوستش دارم:

"گوشي تلفن را بر نميدارم و شماره‌ات را نميگيرم.. صدايت از آن طرف خط نمي‌آيد و لبخند روي لبان من نمي‌نشيند. آرام آرام سر صحبت را باز نميكنم و كم كم جريان صحبت را دست تو نميدهم و خودم را به آرامش جاري شده از صدايت نميسپارم.. تو نميگويي و من سرخوش از بودنت گوش نميكنم. كلماتت پروازم نميدهند و ذهنم نميپرد و نميرود و كنار تو نمينشيند و آرام نميگيرد. در خيالم به آغوش نميكشمت و آرام در گوشت زمرمه نميكنم كه دوستت دارم...نام ديگرش انتظار است... همه كارهايي كه نميكنم. "


خیلی زیباست. خیلی از ته دل است. خیلی خوب است.


هیچ نظری موجود نیست: