امروز بهتر از فردا

روبرو شدن با واقعیت های تلخ و پذیرفتن آنها یکی از سخت ترین کار های دنیاست. اما واقعیت این است که چنانچه امروز نپذیرم فردا سخت تر خواهم پذیرفت . چرا که هر روز قسمتی از شخصیتم بر مبنای غیر واقعیتی شکل خواهد گرفت و تصحیح آن نیازمند صرف هزینه بیشتر خواهد بود.

خرافات ، نیرنگ و دروغ نیز همین تاثیر را در زندگی می گذارند. یعنی به همان اندازه ی تخیلات واهی ، انسان را از مسیر زندگی سالم - که به نظر من شاد زیستن است- دور می کنند. میزان انحراف M=Misled با فاکتورهای زیر نسبت مستقیم دارد:


- دروغ (خواه به خود دروغ بگوییم، خواه به دیگری): که آن را باL=Lies نشان می دهم.
- خرافات: که آن را با S=Superstition نشان می دهم.
تخیلات واهی: که آن را با NI=Nonsensical Imaginations نشان می دهم.

M ~ L*S*NI

میزان تاثیر گذاری فاکتورهای فوق الذکر بنا بر تجربه با مجذور زمان t=time متناسب است :

M ~ L*S*NI*t^2


امروز روز پذیرفتن خیلی از واقعیت هاست.

هیچ نظری موجود نیست: