معذرت
نمی شه که هر کاری خواستی بکنی، آخرش معذرت بخوای و توقع داشته باشی که طرف ببخشه.

هیچ نظری موجود نیست: