فرشته ای که به آسمانها رفت

می گفت: "30 سال عروس این خانواده بود و همه عاشقش بودند. فرشته بود!"
فرشته جوانی که دختر و دو پسر جوانش را به ناچار تنها گذاشت و به آسمانها رفت.

روحش شاد...

هیچ نظری موجود نیست: