روزنه
در حالی که دائماً در تل انبار روزمرگی ها، دنبال روزنه های کم سویی می گردم که بواسطه مطالعه ای کوچک، یا فیلمی خوب، در چنگال صبح شب شدن ها و شب صبح شدن ها اسیر نشوم، صبح ها شب می شود و شب ها صبح!

خدا را شکر، که هنوز روزنه ای هست.

هیچ نظری موجود نیست: