این چه عادت بدی است که من دارم
از خستگی با خودم لج می کنم و نمی خوابم!

لخمیخخد

هیچ نظری موجود نیست: