به بهانه جشنواره موسیقی صلح (چک ناواریان / تالار وزارت کشور)

در طول تاریخ، دولت ها همیشه جنگ راه انداخته اند و در جنگها سربازها کشته اند و کشته شده اند و همواره هنرمندان درد و مصیبت جنگ را سروده اند و نواخته اند و کشیده اند و نوشته اند.
هنر هنرمندانی که رنج جنگ را بیان کرده اند، همواره دل هنر دوستان را بدرد آورده و همدردی میلیون ها نفر را برانگیخته.
اما هنرمندان فقط برای هنر دوستان می کشند و می خوانند و هرگز دولت ها ناله ی صدای هنرمندان را نشنیده اند و کماکان جنگیده اند.

هرگز نشده که سربازی نکشد و نمیرد.

آنها بیهوده برای خودشان می جنگند و ما بیهوده برای خودمان درد می کشیم!

هیچ نظری موجود نیست: