می ناب

به رندان می ناب و معشوق مست
خدا می رساند ز هر جا که هست

هیچ نظری موجود نیست: