بحران

آیا وقوع بحران فی نفسه یك امر نامطلوب محسوب می شود
برخلاف انتظار، بسیاری از استراتژیست ها به این پرسش پاسخ منفی می دهند. آنها در این باره می گویند وقتی توان كافی برای از میان برداشتن یك مشكل وجود ندارد می توان با ایجاد بحران و یا بحران های هدایت شده، از كمك هایی نظیر قدرت های پیرامونی، قدرت های خارجی و توان تمامی بازیگران صحنه استفاده كرد و مشكل را برطرف ساخت. این استراتژیست ها شرط موفقیت این ایده را مدیریت شده بودن بحران می دانند. آنها توضیح می دهند كه چنانچه در تمامی دوران اجرای این سناریو، كنترل بحران از دست ایجاد كننده و یا مدیر آن خارج شود و یا از ابتدا مدیریتی برای پدید آمدن، تداوم و خاتمه بحران وجود نداشته باشد، آنگاه با احتمال نسبتا بالایی می توان شكست این سناریو و یا وقوع نتایج معكوس برای آن را پیش بینی كرد.

هیچ نظری موجود نیست: