ما و کار

مدتهاست که غالب زندگی ام را کار تشکیل می دهد. کار و کار و کار. و بعد فکر می کنم که ما کار می کنیم؟ یا کار ما رو ؟

پ.ن. goldoon.com برای یکی دو روزی قطع خواهد شد، پیشاپیش پوزش می خوام

هیچ نظری موجود نیست: