گردنم گرفته، دلم هم

گردنم گرفته،
نه از ورزشی
که نکردم،
از وقتی
که نیست.

از سفری
که نرفتیم،
که نخواهیم رفت.

از کتابی
که نمی خوانیم.

از پدر
که رفت
و ما رفته اش را هم نمی بینیم.

گردنم گرفته،
از این تکرار بی پایان
از این فکر همیشه.

گردنم گرفته،
دلم هم

هیچ نظری موجود نیست: