فیلسوف کور کسی است که خوب می اندیشد اما به مطلبی بیهوده

هیچ نظری موجود نیست: