پدر

امروز، سه شنبه 10 اردیبهشت 1387، تمام وجودم، عزیزترینم، بهترینم، از پیشم رفت.
امروز
پدرم
رفت...

پدرم، همه چیزم را از تو دارم. همیشه در من هستی و با من.

خدانگهدار بابایی
خدانگهدار

هیچ نظری موجود نیست: