خدا مرده است

خدا مرده است. اگر زنده بود، نمی گذاشت آدمهای خوب به رنج و عذاب بیماری ای دردناک دچار شوند و آنقدر رنج بکشند تا ذره ذره از بین بروند.

یا اساساً خدایی نیست، یا اگر بوده، حال مرده است، یا اگر زنده است، خوابش برده.

من که می گویم خدا مرده است.

هیچ نظری موجود نیست: