تا کی؟

تا کی باید هر فیلم اکشنی یادآور تو باشد؟
تا کی باید هر بار که MBC2 می بینم، یاد تمام روزهایی بیافتم که به عشق کنار تو بودن، ماهواره نگاه می کردم؟
تا کی باید بترسم از اینکه VOX را تماشا کنم، نکند که یادت بیافتم؟

تا ابد.
تا ابد، همه چیز، یاد آور تو است.
«متر» ات، دسته کلیدت، کیفت، یاد صدای خنده ات و آن صدای عجیب که وقتی بچه بودم از دهانت در می آوردی که مملو بود از عشق و ابهت پدرانه ات.

تا ابد، همه چیز یاد آور تو است.

فقط نمی دانم تا کی، با یادت باید آنقدر گریه کنم تا نفسم بند آید...

شش ماه گذشته است و من هر لحظه با تو ام.

بابایی، یادت گرامی است، تا ابد.