موضع رسمی

ضمن پذیرفتن واقعیت های بیان شده در داستان پایین بدین وسیله اعلام می دارد که:
من رای می دهم:

هیچ نظری موجود نیست: