آقای سجادی

نامه سروش مثل آب گوارا بر وجودم نشسته و من را به یاد گلستان سعدی و آقای سجادی انداخته. آقای سجادی که در آن مدرسه - که پر بود از آدم های دو رو و ریا کار- برایمان گلستان می خواند. آنقدر می خواند و از ما امتحان می گرفت که همه مان بیست بگیریم. شاید می خواست علاوه بر درس زندگی که از سعدی می گیریم، تمرین موفقیت کنیم و از او درس شاد زیستن بگیریم. خدایش حفظ کناد.

هیچ نظری موجود نیست: