ایران جاویدانسبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان
دُژخیم بد نهادِ دیو سرشت! کاخت شود ویران

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان
آفتاب دل نواز آزادی فردا شود تابان

در سیاهی سکوت سرزمین سبز،
یک طنین سبز
بر شد و به روح و جان خستگان نشست

خنده ها ز گرمی صدای او شکفت
یک جهان ترانه ی امید ما شنفت

از هراس ظالمان گلوله های بیم
بر تن وطن نشست و قلب عاشقان شکست و
سبز شد...

هیچ نظری موجود نیست: